Sciopero CONFSAI 26 gennaio 2019.

– Allegato confasi_26_gennaio.pdf